เล่าเรื่องชีวิต เกษตรตามทฤษฎีใหม่เศรษฐกิจพอเพียง

นี่คือประเทศไทย..
"เรื่องเล่าชีวิต" จริงที่สังคมไทยยังห่างไกล..ความเข้าใจที่ว่า..
"เศรษฐกิจพอเพียง"...
การนำมาปรับใช้กับชีวิตในสังคมปัจจุบัน..
ย่อมทำให้เศรษฐกิจและสังคมไทยเข้มแข็ง...
ไม่ต้องรอเงินทุนต่างชาติ..เพื่อการยืนหยัดด้วยลำแข้งของตนเอง..
ขอขอบคุณ คณะผู้จัดทำรายการ