ธรรมะ จักร 4


จักร 4 
                              เป็นหลักธรรม หรือ "ธรรมะ" เพื่อการนำชีวิตไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง ดุจล้อนำรถไปสู่ที่หมาย (Virtues wheeling one to prosperity)

1. ปฏิรูปเทสวาสะ ได้แก่ การได้อาศัยอยู่ในถิ่นที่ดี มีสิ่งแวดล้อมเหมาะสม (Living in a suitable region; good or favorable environment)
2. สัปปุริสูปัสสยะ ได้แก่ การคบค้าสมาคม หรือการได้พูดคุยพบปะกับสัตบุรุษ คนดีมีคุณธรรมสูง หรือผู้ประพฤติดีประพฤติชอบ (Association with good people)

3. อัตตสัมมาปณิธิ  ได้แก่ การตั้งตนไว้ชอบ ตั้งจิตคิดมุ่งหมาย นำตนไปถูกทาง หรือมีที่ปรึกษา เพื่อนมิตรสหายที่ดี (Setting oneself in the right course; aspiring and directing oneself in the right way)
4. ปุพเพกตปุญญตา ได้แก่ ความเป็นผู้ได้ทำความดีไว้ก่อนแล้ว มีพื้นเดิมดี ได้สร้างสมคุณความดีเตรียมพร้อมไว้แต่ต้น (Having formerly done meritorious deeds; to have prepared oneself with good background)

            ธรรม 4 ข้อนี้ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า พหุการธรรม คือธรรมะมีอุปการะมาก (Virtues of great assistance) เป็นธรรมะที่ทำให้บุคคลสามารถประสบความสำเร็จในชีวิต ทั้งในด้าน คน งาน เงิน และความเป็นอยู่ เป็นเครื่องช่วยให้สามารถสร้างความดีอื่นๆ ทุกสิ่งทุกอย่าง และช่วยให้ประสบความเจริญก้าวหน้าในชีวิต บรรลุความงอกงามไพบูลย์ เรียกว่า "Successful"